توجه فرمائید : در حال حاضر بعلت وفور استفاده از دستگاه های توشیبا در بازار و گارانتی معتبر که فرامهر بعنوان نماینده رسمی آن فعالیت مینماید دستگاه کپی توشیبا بعنوان راه انداز های قالب این صفحه در نظر گرفته شده اند .

بدیهی است به زودی دستگاه های دیگر نیز در این لیست قرار خواهند گرفت .

  دستگاه کپی توشیبا 

مدل :

e-STUDIO 3008A

Windows Vista/7/8/8.1/10, 32-bit and 64-bit
TOSHIBA_e-STUDIO_e-Filing_Backup_Restore_ Utility_v4.1.6.1 (16MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_File_Downloader_v4.1.6.1 (17MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Office2013_ScanAddIn_v4.1.1.0 (11MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Remote_Scan_Driver_v4.1.1.0 (68MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Universal_Printer_Driver_PS3_v7.197.4229.12 (43MB) ZIP
Download
TOSHIBA e-STUDIO WinPPD v7.89 (92KB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Universal_Printer_Driver_2_v7.197.4229.12 (44MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Universal_Printer_Driver_XPS_v7.197.4229.12 (42MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Fax_Driver_v4.1.2.0 (19MB) ZIP
Download
Windows XP/Vista/7/8/8.1, 32-bit and 64-bit
TOSHIBA_e-STUDIO_Address_Book_Viewer_v4.1.8.0 (36MB) ZIP
Download
TOSHIBA TopAccessDocMon Version 4.1.7.0 (12MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Office2013_ScanAddIn_v4.1.1.0 (11MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Remote_Scan_Driver_v4.1.1.0 (68MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_TWAIN_Driver_v4.1.2.0 (70MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Fax_Driver_v4.1.2.0 (19MB) ZIP
Download

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

دستگاه کپی توشیبا

مدل :

e-STUDIO 2303A

Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016, 32-bit and 64-bit
e-STUDIO2303AM/2803AM Client Utilities User Documentation DVD-ROM… (355MB) ZIP
Download
Windows Vista/7/8/8.1/10, 32-bit and 64-bit
e-STUDIO2303AM/2803AM Client Utilities User Documentation DVD-ROM… (355MB) ZIP
Download

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

دستگاه کپی توشیبا

مدل :

e-STUDIO 4508A

Windows 8/8.1/10, 32-bit and 64-bit, Server 2012/2012R2
TOSHIBA_e-STUDIO_V4_Printer_Driver_v10.20.1229.36 (22MB) ZIP
Download
Windows Vista/7/8/8.1/10, 32-bit and 64-bit
TOSHIBA_e-STUDIO_e-Filing_Backup_Restore_ Utility_v4.1.6.1 (16MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_File_Downloader_v4.1.6.1 (17MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Office2013_ScanAddIn_v4.1.1.0 (11MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Remote_Scan_Driver_v4.1.1.0 (68MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Universal_Printer_Driver_PS3_v7.197.4229.12 (43MB) ZIP
Download
TOSHIBA e-STUDIO WinPPD v7.89 (92KB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Universal_Printer_Driver_2_v7.197.4229.12 (44MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Universal_Printer_Driver_XPS_v7.197.4229.12 (42MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Fax_Driver_v4.1.2.0 (19MB) ZIP
Download
Windows XP/Vista/7/8/8.1, 32-bit and 64-bit
TOSHIBA_e-STUDIO_Address_Book_Viewer_v4.1.8.0 (36MB) ZIP
Download
TOSHIBA TopAccessDocMon Version 4.1.7.0 (12MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Office2013_ScanAddIn_v4.1.1.0 (11MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Remote_Scan_Driver_v4.1.1.0 (68MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_TWAIN_Driver_v4.1.2.0 (70MB) ZIP
Download
TOSHIBA_e-STUDIO_Fax_Driver_v4.1.2.0 (19MB) ZIP
Download