فروش ویژه تلویزیون های شروع شده است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمائید