کوتاه کننده لینک فرامهر لینک ها و نشانی های اینترنتی خود را کوتاه کرده و یا مخفی کنید این یک سرویس رایگان است

Personnalisé Alias

Si vous avez besoin d'un alias personnalisé, vous pouvez indiquer ci-dessous.

Mot de passe protégé

En ajoutant un mot de passe , vous pouvez restreindre l'accès des statistiques.

Description

Cela peut être utilisé pour identifier les URL sur votre compte.

Géociblage Ajouter plus d'endroits

Si vous avez plusieurs pages pour les différents pays, il est possible de rediriger les utilisateurs vers cette page utilisant la même URL. Il suffit de choisir le pays et entrez l'URL.


با محیط مدیریت قدرتمند همیشه میتوانید حساب خود را مدیریت کنید

شما میتوانید همه چیز را مدیریت کنید. نشانی بسازید و یا نشانی های خود را مدیریت کنید کافیست فقط امتحان کنید

حساب کاربری
Un tableau de bord pour gérer tout.

با مدیریت رمز دار

برای نشانی های خود رمز تعیین کنید و از آنها محافظت نمائید

سفارشی نمودن

نشانی های خود را سفارشی کرده و به راحتی در فضای مجازی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

فقط با یک کلیک نشانی های ساخته شده خود را با دوستانتان در سراسر وب به اشتراک بگذارید

33

URL créés

7

Clics Servis

1

Utilisateurs enregistrés