کوتاه کننده لینک فرامهر لینک ها و نشانی های اینترنتی خود را کوتاه کرده و یا مخفی کنید این یک سرویس رایگان است

Custom Alias

Si usted necesita un alias personalizado, puede indicarlo a continuación .

Proteger con contraseña

Mediante la adición de una contraseña , puede restringir el acceso de las estadísticas.

Descripción

Esto se puede utilizar para identificar las URL de su cuenta.

Orientación geográfica Añadir más lugares

Si usted tiene diferentes páginas para diferentes países, es posible redirigir a los usuarios a esa página usando la misma URL . Basta con elegir el país y entrar en la URL.


با محیط مدیریت قدرتمند همیشه میتوانید حساب خود را مدیریت کنید

شما میتوانید همه چیز را مدیریت کنید. نشانی بسازید و یا نشانی های خود را مدیریت کنید کافیست فقط امتحان کنید

حساب کاربری
Un panel de control para gestionar EVERTHING .

با مدیریت رمز دار

برای نشانی های خود رمز تعیین کنید و از آنها محافظت نمائید

سفارشی نمودن

نشانی های خود را سفارشی کرده و به راحتی در فضای مجازی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

فقط با یک کلیک نشانی های ساخته شده خود را با دوستانتان در سراسر وب به اشتراک بگذارید

33

URLs creados

7

Clicks Servidas

1

Usuarios registrados